Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/

2020./2021. mācību gadā Maltas vidusskolu absolvēja 17 skolēni, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mācību programmā.

Vidusskolas laikā jaunieši, paralēli mācību darbam, piedalījās skolas un ārpusskolas pasākumos, darbojās interešu pulciņos, attīstot savas spējas un talantus.

Ar augstiem mācību sasniegumiem skolu absolvēja, L.E. Stepiņa, L. Kudrjavceva, L. Delikatnaja, J. Milaševičs, E. Kotebo, K. Beļaka, D. Smirnovs.

E. Kotebo ieguva Maltas vidusskolas "Direktores balvu" par aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos un par skolas vārda popularizēšanu.

L. Delikatnaja tika apbalvota ar Latgales plānošanas reģiona Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē.

L. Kudrjavcevai piešķirta Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Simtgades stipendija par sasniegumiem mācībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā, sabiedrisko aktivitāti, māksliniecisko pašdarbību, radošo darbību un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

11.-12.klasē mācoties, jaunieši apguva autovadīšanu B kategorijā.

Prieks par mūsu audzēkņu sasniegumiem un panākumiem!

Centību, izturību un veiksmi, nākotnes mērķu sasniegšanā!

Paldies pedagogiem , kuri sniedza individuālās konsultācijas, gatavoja jauniešus eksāmeniem, šajā, tik ļoti sarežģītajā mācību gadā!