1873.gadā ir dibināta Rozentovas pagasta skola.

1876.gadā Vertukšņas sādžā par zemnieku līdzekļiem uzcelta pamatskola.

1912.gadā Borovajā, tagadējā Maltā, atvēra skolu ar krievu mācību valodu.

Latviešu skolas pirmsākumi Maltā attiecināmi uz 1920.gadu, kad tika izveidota Vertukšnes – Rozentovas pamatskola ar krievu un latviešu valodas apmācību.

1922.gadā skolu sadalīja: izveidoja Rozentovas latviešu un Vertukšnes krievu pamatskolu.

1935.gadā Rozentovas 4-klasīgo pamatskolu pārdēvēja par Maltas 6-klasīgo pamatskolu.

1938.gadā skolu paplašināja, jo pārcēlās uz bijušās slimnīcas ēku. Skolas ēkā ierīkoja sporta zāli.

1940.gadā, pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā, sakarā ar obligāto 7 – gadīgo izglītību to nosauca par Maltas 7 – gadīgo skolu.

Maltas 1.vidusskolas veidošanās sākās 1944./45.māc.g., kad Maltas 7 – gadīgajā skolā atvēra 8.klasi un skolā jau mācījās 289 skolēni.

1949. gadā Vertukšnē atvēra Ezergala krievu vidusskolu.

1948./49.māc. g. notika Maltas 1.vidusskolas pirmais izlaidums.

1950. gadā notika izmaiņas republikas administratīvi-teritoriālajā iedalījumā. Izveidojās Maltas rajons ar centru Maltā.

1952.gadā Maltā sāka būvēt jaunu vidusskolas ēku un 1953.gadā darbus pabeidza. Jaunuzceltā ēka tika nodota Maltas 2.vidusskolai, kura pārcēlās no Vertukšnes. Arī Maltas 1.vidusskolas 8.-11.klases uzsāka mācības šai ēkā. Rozentovā palika 7 –gadīga latviešu skola.

1954. gadā Ezergala krievu vidusskolu pārcēla uz Maltu, uz jaunuzceltajām telpām.

1959./60.māc. g. sakarā ar Maltas rajona likvidēšanu skola saņēma bijušo partijas komitejas ēku internāta vajadzībām un 1958.gadā uzbūvēto fizkultūras zāli.

Kad 1960.gadā Maltā atvēra palīgskolu, Maltas vidusskolai piederošās ēkas Rozentovā nodeva šīs skolas vajadzībām. Maltas 1.vidusskolai 1.-7.klases nācās izvietot vairākās Maltas ciemata ēkās.

1959. gadā Maltas 2. vidusskola tika pārcelta uz bijušo rajona partijas komitejas ēku, bet Maltas 1. vidusskolas palika mācīties agrākajās telpās.

1959.gadā sāka būvēt jaunu ēku Maltas 1.vidusskolai, bet sakarā ar internātskolu veidošanos republikā šo skolas ēku nodeva jaunatvērtajai Maltas internātskolai.

No 1960. gada līdz 1995. gadam pastāvēja Maltas internātskolu.

1962./63.māc.g. Maltas 1.vidusskolu un Maltas 2.vidusskolu apvienoja vienā – Maltas vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu.

1970.gadā skolas ekspluatācijā nodeva piebūvi ar 15 klašu telpām. Līdz ar to skola sāka strādāt vienā maiņā.

Ar 1974./75. māc.g. skola uzsāka autovadītāju sagatavošanu, kā vajadzībām uzcēla ēku apmācībām un mācību automobiļu garāžas.

1978./79.māc.g. skola saņēma internāta ēku 120 skolēniem

1991./92.māc. g. apvienotā Maltas vidusskola tika sadalīta, un atkal Maltā ir Maltas 1.vidusskola ar latviešu un Maltas 2. vidusskola ar krievu mācību valodu.

2014. gada 1. septembrī Maltas 1. vidusskola un Maltas 2. vidusskola tika apvienotas Maltas vidusskolā.

Realizējot dažādus projektus, tika renovētas un siltinātas skolu ēkas. Maltas 1. vidusskolai tika piebūvēta ēdamzāle. Skolās modernizēti mācību kabineti, papildināta materiāli tehniskā bāze.

 

Skolu direktori

Maltas 1. vidusskola        Maltas 2. vidusskola

Konstantīns Tjarve

(1944. – 1945.gads)

Julians Stuburs

(1945. – 1946.gads)

Pēteris Martināns

(1946. – 1950.)

Leontīne Ušpele

(1950.- 1965. gads)

Lidija Matvejeva

(1965.- 1971. gads)

Jāzeps Rupainis                  Igors Sorokins

(1971.- 1999. gads)              (1991. – 2004. gads)

Marija Podnieka                  Vinera Dimpere

(1999. – 2012. gads)            (2004. - 2014. gads)

Marija Zeltiņa

(2012.- 2013./14. māc.g. decembris)

No 2014.gada 1. septembra Maltas vidusskolas   direktore - Vinera Dimpere

Dalies: