pumpurs

2019./2020.mācību gadā Maltas vidusskolā tiek uzsākts projekts "PuMPuRS", ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu.

Projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts Maltas vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem. Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projektā iesaistītie izglītojamie saņems individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas, kā arī logopēda un psihologa konsultācijas, kas sekmēs pozitīvu mācību motivāciju, uzlabos saskarsmes prasmes un palīdzēs izprast sevi.

Vairāk informācijas - www.pumpurs.lv, https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Dalies: