Maltas vidusskolā jau otro mācību gadu tiek īstenots projekts "PuMPuRS", ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" sniedz atbalstu skolēniem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu.

Projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts Maltas vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem. Projektā iesaistītie izglītojamie saņem individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas, kā arī klases audzinātāja un sociālā pedagoga konsultācijas, kas sekmē pozitīvu mācību motivāciju, uzlabo saskarsmes prasmes un palīdz izprast sevi.

2020./2021. m.g. I semestrī projektā veiksmīgi iesaistījās un konsultācijas saņēma 28 Maltas vidusskolas izglītojamie, II semestrī, pārsvarā mācību procesam notiekot attālināti, atbalstu saņem 17 skolēni.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Anita Stepiņa 09.02.2021.

Dalies: