2017.gada pavasarī Maltas vidusskolas pedagogi piedalījās pirmajās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aktivitātēs. Mūsu skola ir to 100 Latvijas skolu vidū, kurās tiks aprobēts jaunais mācību saturs un kurās mācību saturu pārveidos atbilstoši mūsdienīgas izglītības prasībām.

 

Projekta mērķis ir īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā.

Projekta ietvaros tiek izstrādāts jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs mācību saturs. Šī satura izstrāde ir VISC (Valsts izglītības un satura centra) atbildība.

Skolām, arī Maltas vidusskolai, savukārt, jāizmēģina jaunais mācību saturs un jāpārveido mācību process tā, lai jaunā mācību satura apguve būtu iespējama. Obligātā mācību satura ietvars jau izstrādāts. 25.septembrī tas tika nodots publiskajai apspriešanai. Jaunajā standartā sevišķi tiek uzsvērtas izmaiņas mācību darbā. Tiek izcelta “mācīšanās iedziļinoties” un četri tās elementi. Centrā ir skolēna mācīšanās. Lai skolēna mācīšanos veidotu jēgpilnāku, tiek izstrādāts ne tikai jauns mācību saturs, bet tiek pārveidots mācību process, kur jāmainās arī skolai kā organizācijai. Skolai arvien vairāk jākļūst par tādu organizāciju, kurā pieaugušie mācās viens no otra.

            Lai skolā varētu ieviest jaunās pārmaiņas, Maltas vidusskolā tika izveidotas 4 mācību satura aprobācijas komandas –pirmsskolas, 1.-6.klašu, 7.-9.klašu un vidusskolas. Tajās kopā ir iesaistīti 27 pedagogi, kas regulāri piedalās tālākizglītības pasākumos. Šo pedagogu uzdevums ir ne tikai sākt ieviest savā darbā jauno saturu, bet arī iepazīstināt pārējos skolas pedagogus ar visām novitātēm. Septembrī uz mācībām brauca 1.-6.klašu un vidusskolas aprobācijas komandas.

(Par projektu sīkāk var uzzināt www.skola2030.lv)

Direktora vietniece izglītības jomā S.Štekele

Dalies: