2019./2020. mācību gadā Maltas vidusskola iesaistījās projekta "PuMPuRS" darbībā. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.

Projekta ietvaros I semestrī tika sniegts atbalsts  21 Maltas vidusskolas skolēnam.

Katram skolēnam  tika  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti ar skolas administrāciju, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros viņiem ir nepietiekami vērtējumi, kā arī tika sniegts psihologa, sociālā pedagoga, logopēda un klases audzinātāja konsultatīvs atbalsts mācību motivācijas trūkuma un skolas neattaisnoto kavējumu gadījumos.

Pedagogi centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja pozitīvu rezultātu vairākos mācību priekšmetos. Klases audzinātāju un atbalsta komandas speciālistu  konsultācijas palīdzēja skolēniem veidot mācību motivāciju, uzlaboja saskarsmes prasmes, samazināja stundu kavējumus.

Individuālais darbs labvēlīgi ietekmējis izglītojamo darbu stundu laikā,  radīja skolēniem lielāku pārliecību par sevi, uzlaboja mācību sasniegumu dinamiku. Izglītojamie atzinīgi novērtēja iespēju izmantot projekta “Pumpurs” sniegto atbalstu. 

2019./2020.m.g. II semestrī tiks turpināts darbs projektā, iesaistot tajā arī citus skolēnus.

Anita Stepiņa, Maltas vidusskolas "PuMPuRS" koordinatore

Dalies: