Š. g. 28. aprīlī pieci Maltas vidusskolas pedagogi piedalījās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” profesionālās pilnveides programmas “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē” nodarbībās Rīgā. Pārstāvji no 58 Latvijas izglītības iestādēm dalījās pieredzē par iekļaujošas izglītības lomu katra bērna un jaunieša izaugsmē.

Tika apzinātas dažādas metodes, paņēmieni un pieejas, lai nodrošinātu ikviena bērna un jaunieša iespējas līdzdalībai mācībās, izaugsmes veicināšanai daudzveidīgās jomās. A. Purviņa, I. Trūle, L. Borisova savā darba grupā dalījās pieredzē par tēmu “Piederības sajūtas veicināšana skolā”, jo  piederības sajūtu skolas videi ietekmēja divu vidusskolu apvienošana, jauna skolas korpusa uzbūvēšana, COVID – 19 izraisītās sekas. Tāpēc tika izvirzīts mērķis, lai uzlabotu skolēnu psiholoģisko un sociāli emocionālo attīstību, uzvedību. Tika organizēti pasākumi klašu un skolas līmenī, kas uzlaboja skolēnu piederību skolai, kā arī veicināja vecāku iesaistīšanos skolas dzīvē, nostiprināja sociālos sakarus starp mājām un skolu.

Dalies: